Xavier Gavin (Barcelona)

Practicant durant anys del tatuatge, la pintura i la música, és en el vídeo art on Gavin ha trobat el súmmum del seu potencial creatiu.

Entre les seves creacions es troben documentals, vídeo poemes, vídeo escultures, vídeo instal·lacions, monocanals i vídeo creacions experimentals que van des d’allò narratiu fins allò fragmentat o allò pictòric videogràfic.

A Cel·AV: The BOX — Xavier Gavin (Barcelona), 2009, 3:02
“Forçar la realitat, forçar les aparences a través de la pròpia desaparició, l’art no ha fet mai més que això”. Jean Baudrillard
Aquesta ha estat una realització extremadament ràpida i improvisada, partint de la base que havia d’exposar-se dins d’una capsa. Aquest tipus d’instal·lació va atreure en la meva ment i amb els meus tòpics de la identitat, una presència que es mostra en el refugi visual de l’interior de la capsa, com a pura seducció, davant l’espectador, i en la qual, i a partir del so, apareix com una ambigüitat, una ambivalència posterior en la percepció i la posició fetal trencant les perspectives del túnel i la seva primera llunyania per, finalment, recrear una claustrofòbica representació de rebuig i alterar-ne la percepció.

Enthusiastic about tattoo, painting and music for years, video art is where Gavin found the height of their creative potential.

Among his creations you can count documentaries, video poems, video sculptures, video installations, and experimental video creations ranging from the fragmented to the narrative or the videographic pictorial.

At Cel·AV: The BOX — Xavier Gavin (Barcelona), 2009, 3:02
“To force reality, to force appearances through his own disappearance, art has never made more than that.” Jean Baudrillard
This has been an extremely fast implementation and improvised, on the basis that he had exposed himself in a box. This type of installation drew in my mind and my topics of identity, a presence that is displayed in the visual refuge inside the box, as pure seduction, facing the viewer, and where, and from the sound appears as an ambiguity, ambivalence subsequent on the perception and the fetal position breaking the prospects of the tunnel and its first distance to eventually recreate a claustrophobic representation of rejection and altering the perception .

 

Website