Santiago Delgado-Escribano (Alacant)

A través del vídeo pictòric, o pictovids, Santi Delgado ens demostra que pot existir una continuïtat entre l’ofici clàssic de pintar i els nous recursos tecnològics, sent al mateix temps contemporani i conseqüent amb del llegat de l’art de la modernitat.

A Cel·AV
Oráculo — Santiago Delgado-Escribano (Espanya), 2013, 00:44
DA-A — Santiago Delgado-Escribano (Espanya), 00:59

Through the video pictorial or pictovids, Santi Delgado shows us that there can be continuity between the classic craft of painting and new technological resources, being contemporary and consequent with the art legacy of modernity at the same time.

At Cel·AV:
Oráculo — Santiago Delgado-Escribano (Spain), 2013, 00:44
DA-A — Santiago Delgado-Escribano (Spain), 00:59

 

Website