Irma Marco (València)

Després d’estar uns anys treballant sobre el fenomen sonor i musical en la meva obra plàstica, va sorgir la necessitat de crear una nova identitat, un nou projecte. Com PlayaNueva vaig començar gravant experiments de collage sonor, a partir de la qual cosa he anat ampliant les perspectives. Al mateix temps he anat col·laborat amb altres músics fent vídeos musicals i actuacions en directe.

A Cel·AV: vídeo instal·lació — SAL DE AQUÍ, O ENTRA EN EL CÍRCULO
Vídeo-instal·lació en què es projecten una sèrie d’imatges en loop sobre un cercle de sal. La idea principal del projecte es recolza sobre l’element del cercle de sal entès com a símbol protector. En diferents tradicions culturals apareix aquest símbol com aquell que permet a l’ésser humà espantar els fantasmes, al mal o al desconegut, assegurant mitjançant els ritus la idea del bé. No obstant això, el fet d’establir un ritual que asseguri la idea del bé genera una por al mal, que al seu torn fa possible la seva existència. D’aquesta manera, la por al mal i la necessitat de restablir el bé es retroalimenten l’un a l’altre de manera cíclica, constituint ambdós com dues cares d’una mateixa moneda.

After spending a few years working on the sound and musical phenomenon in my plastic work, the need arose to create a new identity, a new project. As PlayaNueva I started recording sound collage experiments, from which I have been expanding prospects. At the same time I have been collaborating with other musicians making music videos and live performances.

At Cel·AV: video installation — SAL DE AQUÍ, O ENTRA EN EL CÍRCULO
Video installation in which a series of images in a loop
 are projected on a salt circle. The main idea of the project is based on the element of salt circle understood as a protective symbol. In different cultural traditions this symbol appears as one that allows humans to scare away ghosts, evil or unknown, ensuring rites by the idea of good. However, the fact of establishing a ritual that ensures good idea generates a fear of evil, which in turn makes possible its existence. Thus, fear of evil and the need to restore the good feed off each other cyclically, being constituted both as two sides of the same coin.