Paco Nadie (Astúries)

La tradició del dibuix i l’escultura, la imatge fotogràfica i la imatge sintètica, la interdisciplinarietat en forma d’instal·lacions i ambients envoltants són els suports per una experiència contemplativa.

Temàticament, en la seva obra s’estableix un nexe conceptual i estètic entre la tradició històrica i les crisis de la civilització, la creixent deshumanització i la banalització poètica dels temes essencials.

La seva obra planteja la experiència sub-emocional a través del paisatge i certa abstracció visual d’aquest abisme que separa la obra de l’espectador una expectativa sub-emocional “per què entri allò que hi ha fora i surti allò que hi ha dins.”

A Cel·AV: Durmiendo en la orilla — Paco Nadie (Espanya), 2015, 8:00
Un poema inspirat en “Le cimetière marin” de Paul Valery, el temps, la mort, la tècnica, el problema de la representació, els mons virtuals i la dilatació d’aquests anys de crisis occidental condueix la contemplació d’obscures imatges sintètiques, paisatges d’aquesta riba irreal en les que tot s’assembla.
“On hi ha el perill hi ha el què salva”

The tradition of drawing and sculpture, photographic image and synthetic imatge, the interdisciplinary like installations and immersive environaments aret he suports for a contemplative experience.

Thematically, his work in establishing a link between the conceptual and aesthetic tradition and crises of civilization, the increasing dehumanization and poetic banality of the main issues.

His work raises the sub-emotional experience through visual abstraction of the landscape and some of the gap that separates the work of the viewer expectation sub-emotional “in order to let entry what is outside and let exit what is inside. ”

At Cel·AVDurmiendo en la orilla — Paco Nadie (Spain), 2015, 8:00
A poem inspired by “Le cimetière marin” by Paul Valery, the time, the death, the technique, the problem of representation, virtual worlds and the expansion of these years of Western’s crisis leads to contemplating dark synthetic images, landscapes of the bank in which everything looks unreal.
“Where there’s danger there’s what save”

Website