Duo Strangloscope (Brasil)

Duo format per Rafael Schlichting & Cláudia Cárdenas dos directors de cinema i vídeo establerts a Florianópolis (Brasil).

Combinen aquesta faceta amb l’activisme cultural i el comissariat del festival Strangloscope, una mostra no competitiva de cinema, so i performance. Amb un caràcter marcadament experimental, incorpora espais no habituals per l’art generant un debat sobre codis audiovisual, societat i cultura.

A Cel·AV: Dispositivo Cinematografico – La Beauté Des Images — Duo Strangloscope (Brasil), 2014, 5:38
La Beauté des Images entre les imatges, entre els llocs d’un discurs amorós sobre la realització artística de la matèria que ens interessa: la natura, la transparència, l’opacitat, el compromís, la captura i la seducció de les imatges. Bellesa. Revelar el dispositiu cinematogràfic com una forma d’arribar a la bellesa de les imatges. En la continuïtat i la discontinuïtat de les imatges tallades per les capes s’inscriu una força corporal i humana. Fer cinema, imatge i moviment com a procés pictòric delicat i rendit a arriscar.

Duo composed by Rafael Schlichting & Claudia Cardenas, two filmmakers and vídeo directors established at Florianopolis (Brazil).

Combining this aspect with cultural activism and Strangloscope’s curators, a non competitive film, sound and performance show. With a distinctly experimental character, incorporates unusual spaces for art to generate a debate on audiovisual codes, society and culture.

At Cel·AV:Dispositivo Cinematografico – La Beauté Des Images — Duo Strangloscope (Brasil), 2014, 5:38
La Beauté des Images between of images, between of places of a loving speech about the artistic making from the matter that concern us: nature, transparency, opacity, committal, capture and seduction of images. Beauty. Reveal the Cinematographic Device as a way to get to the beauty of the images. In the continuity and discontinuity of images cut by the layers inscribes a corporeal and human strenght. Making cinema, image and movement as a delicate pictorical process and rendered to risk.

 

Website