Arnaud Brihay (Bèlgica)

Arnaud Brihay és un artista belga, nascut el 1972. Viu i treballa principalment a Lió, França. Va estudiar fotoperiodisme i comunicació audiovisual a l’I.H.E.C.S. de Brussel·les i té un master de l’EM Lyon. Arnaud Brihay treballa principalment amb la fotografia i el vídeo, mesclant sovint aquests mitjans en instal·lacions artístiques. El seu treball fotogràfic reflexa els seus freqüents viatges arreu del món, errant capturant la solitud, l’estranyesa o escenes íntimes que viola suaument. D’altra banda, produeix  vídeos que s’acosten, entre d’altres, a una sensualitat instintiva, retrats intrigants i seqüències en moviment que s’estenen al seu treball fotogràfic.

A Cel·AVGranica-Grenze — Arnaud Brihay (Bèlgica), 2013, 8:00
Vídeo d’un rastre per reviure. Ella hi era, ella va desaparèixer, ella va tornar. Després va negar-se a escapar. Ressuscitant-la només pel temps d’un passatge. Exactament a la frontera germano-polonesa abandonada.

Arnaud Brihay is a Belgian artist, born in 1972. He lives and principally works in Lyon, France. He studied photojournalism and audio-visual communication at I.H.E.C.S. Brussels and holds also a master from EM Lyon. Arnaud Brihay principally works with photography, video, mixing often these media to art installations. His photographic work reflects his frequent travels and trips around the world, wanderer catching loneliness, strangeness or intimate scenes which he gently violates. On the other hand, he produces videos approaching, among others, either instinctive sensuality, intriguing portraits and moving sequences extending his photography work.

At Cel·AVGranica-Grenze — Arnaud Brihay (Belgium), 2013, 8:00
Video of a trace to relive. She was there, she vanished, she came back. Then pushed away to escape. Resurrecting her just for the time of a passage. Exactly at the German-Polish border abandoned.

Website