Alysse Stepanian (EEUU)

Artista transmèdia, curadora i defensora dels drets dels animals. La pràctica creativa de l’Alysse Stepanian abasta des de l’activisme a Internet fins les formes més tradicionals de l’art. L’enfocament actual de les seves investigacions i escrits és la interseccionalitat d’opressions, com el sexisme, el racisme i l’especisme.

Stepanian és la creadora i curadora de Manipulated Image i de URBAN RANCH PROJECT a Facebook.

Les obres de Stepanian s’han presentat en més de 45 països i els seus escrits han estat traduïts a l’espanyol i finlandès.

A Cel·AV: What Is My Name, Sister? — Alysse Stepanian (EEUU), 2011, 24:57
Aquest vídeo presenta un seguit d’escenes seleccionades d’un diari de somnis que em vaig quedar poc després de deixar l’Iran post-revolucionari el 1979.

Transmedia artist, curator and “animal” rights advocate, Alysse Stepanian’s creative practice spans from internet activism to the more traditional forms of art. The current focus of her research and writings is the intersectionality of oppressions, such as sexism, racism, and speciesism.

Stepanian is the creator and curator of Manipulated Image videoart screenings and multimedia events, and URBAN RANCH PROJECT on Facebook.

Stepanian’s works have been presented in over 45 countries and her writings have been translated into Spanish and Finnish.

At Cel·AVWhat Is My Name, Sister? — Alysse Stepanian (USA), 2011, 24:57
this video presents a series of scenes culled from a dream journal that I kept shortly after leaving post-revolutionary Iran in 1979.

Website